Domovská stránka /O nás / Osobné údaje

Osobné údaje

Zásady ochrany osobných údajov

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov („GDPR“)

I. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV („Správca“)

PERITO s.r.o.
IČO: 634 83 246
Dyje 163, 669 02 Znojmo
e-mail: perito@perito.cz

Správca je podnikateľom v oblasti:

Výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona, odbor činnosti:

Veľkoobchod a maloobchod – výroba dverných výplní, sendvičových dosiek, akustický dosiek a príslušenstva

Zastúpená:
Josefem Kočím, konateľom
Milanem Valáškem, konateľom
Kontakt: perito@perito.cz

II. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME

Osobné údaje spracovávame iba v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt Správcovi poskytol a to v súvislosti
s uzavretím zmluvného či iného vzťahu. Ide najmä o tieto osobné údaje:

a) Identifikačné údaje – osobné údaje slúžiace na jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu klienta
(meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, podpis, u klienta fyzickej osoby
podnikateľa tiež daňové identifikačné číslo a IČO);

b) Kontaktné údaje – osobné údaje umožňujúce kontakt s klientom (najmä klientom uvedená kontaktná adresa,
číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie);

c) Dalšie údaje na základe Vášho súhlasu

III. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME

a) priamo z údajov od subjektov (napr. zmluvy, súhlasy, e-maily, telefón, webové stránky, kontaktné formuláre
na webových stránkach, sociálne siete, vizitky, ai);

b) z príslušných verejných registrov zriadených v súlade s platnými právnymi predpismi, z verejných
zdrojov v prípade sledovania oprávnených záujmov Správcu

c) z ostatných verejných zdrojov v prípade sledovania oprávnených záujmov Správcu.

IV. AKÝ JE ÚČEL SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako Správca spracovávame a uchovávame Vaše osobné údaje za podmienok a v medziach stanovených
platnou právnou úpravou na tieto účely („Účel spracovania“):

a) vedenie dokumentácie súvisiace s našim podnikaním a obchodnými prípadmi;

b) vedenie objednávkových systémov;

c) vedenie komunikácie z webových formulárov;

d) vedenie evidencie sťažností a reklamácií;

e) zasielanie obchodných oznámení;

f) marketingové účely

V. AKO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME

Osobné údaje subjektu sú spracovávané Správcom v jeho sídle a v jeho prevádzkach. K spracovaniu
dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, prípadne manuálnym spôsobom pri údajoch vedených
v listinnej podobe. Za týmto účelom vykonal Správca opatrenia, slúžiace na zabezpečenie ochrany
osobných údajov, najmä opatrenia, ktoré bránia neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným
údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu
a ďalším neoprávneným zneužitiam osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje
sprístupnené, rešpektujú právo subjektov na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných
právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

VI. KOMU OSOBNÉ ÚDAJE ĎALEJ POSKYTUJEME

Príjemcom Vašich osobných údajov môžu byť v súlade s ustanovením právnych predpisov v konkrétnych
prípadoch okrem Správcu najmä orgány verejnej moci. Osobné údaje môžu byť pre zabezpečenie vyššie
popísaných účelov spracovávané vedľa Správcu aj spracovateľovi, a to na základe zmlúv o spracovaní
osobných údajov uzavretých v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

VII. AKÁ JE DOBA SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú spracovávané maximálne po dobu nevyhnutne potrebnú na naplnenie účelu spracovania.
Ide o čas nevyhnutne potrebný na zabezpečenie práv a povinností plynúcich ako zo zmlúv, oprávnených záujmov,
tak aj príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

VIII. AKÁ MÁTE PRÁVA V RÁMCI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

a) právo na informácie o spracovaní svojich osobných údajov;

b) právo prístupu k svojim osobným údajom;

c) právo požadovať od Správcu opravu, výmaz, obmedzenie spracovania svojich osobných údajov;

d) právo vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov;

e) právo na získanie svojich osobných údajov (ich prenosnosť);

f) právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

IX. AKO MÔŽETE KONTAKTOVAŤ SPRÁVCU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo veciach súvisiacich s problematikou ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať písomným listom
zaslaným na adresu sídla Správca, Dyje 163, 669 02 Znojmo alebo na e-mailovej adrese perito@perito.cz.
Ďalej na telefónnom čísle +420 515 210 777 v čase od pondelka do piatku od 7:00 do 15:00.

X. AKO INFORMUJEME O ZÁSADÁCH A PRAVIDLÁCH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady sú verejne prístupné na internetovej stránke Správca www.perito.sk/osobné údaje.