Záruční podmínky pro koncové uživatele

Informace pro koncové uživatele dveřních výplní PERITO:

 • Vyžádejte si u svého prodejce oken a dveří dostatek informací o výrobcích PERITO. Informujte se o rozdílech mezi vloženými a křídlo překrývajícími výplněmi. Dále pak o rozdílech v materiálu povrchových desek – ALU, GFK, HPL a plast. Veškeré informace jsou dostupné také na webových stránkách perito.cz.

 • Výrobce upozorňuje zákazníka, že dveřní výplně budou dodány s označením výrobce v podobě štítku s logem PERITO, který je umístěn do spodní části výplně a u produktů řady ALU Design do vyfrézovaného prohloubení.
 • Plastové dveřní výplně s povrchovou úpravou dekoru dřeva jsou zpracovávány vakuovou technologií při vysokých teplotách a může tak dojít k mírným odchylkám ve výsledném odstínu barvy dekoru dřeva. Shoda s odstínem rámu dveří tak nemusí být naprosto identická!
 • Ochranou folii, která je „nalepena“ na celé ploše odstraňte z výrobku nejlépe ihned po zasazení dveří, nejpouději však do 1 měsíce. Ve vlastním zájmu výrobek důkladně zkontrolujte, na případné pozdější reklamace , týkající se poškození povrchu výrobku či prosklení, nebude brán ze strany výrobce zřetel.
 • Výrobek musí být nainstalován v dostatečné vzdálenosti od topných zařízení, zářičů tepla a otevřeného ohně. Rovnež se vyvarujte působení ostrých, či tvrdých předmětů na povrch výrobků.
 • Bezvadná funkce dveřní výplně je PODMÍNĚNA dodržením postupů výroby a instalace křídla a rámu vstupních dveří, nařízených výrobcem profilů. Při použití nevhodného profilu, výztuhy absenci vazebných prvků, atd. není zaručeno správné funogvání dveřní výplně! Je bezpodmínečně nutné, aby dodavatel dveří s překrytou dveřní výplní dodržel manuál a technologii pro nalepení dveřní výplně na křídlo dveří.
 • Při běžném používání je naprosto dostačující občasné omytí výrobku pomocí hadru nebo houby, a to pouze běžnými čistícími prostředky neobsahujícími alkohol (líh)! V žádném případě nepoužívejte k čištění chemikálie, rozpouštědla, abrasivní nebo líh obsahující čistící prostředky.
 • Doplňky udržujte běžnými čistícími prostředky určenými pro daný druh použitého materiálu.
 • Údržba a čištění standardního zasklení provádějte běžným způsobem za použití prostředků na mytí oken. Při rozbití sklad kontaktujte svého dodavatele. V žádném případě se nepokoušejte sami o opravu.
 • Posuzování kvality povrchu a skel se obecně provádí běžným okem ze vzdálenosti 3 – 5 metrů. Vady, které nejsou z této vzdálenosti zřetelně vidět, nejsou výrobním nedostatkem a nemohou být předmětem reklamace.

Výrobky PERITO s nástřikem RAL

 • Povrchový lak výrobku dozrává cca 30 dní od nástřiku. Do uplynutí této lhůty je třeba s výrobkem zacházet nadmíru šetrným způsobem, aby nedošlo k mechanickému poškození povrchu. Po uplynutí této doby vykazuje lak odpovídající míru tvrdosti a odolnosti.
 • Po uplynutí 30 dní je možné povrch oplachovat čistou, teplou jarovou vodou a poté otřít čistou jemnou houbou. Vždy oplachovat lehce celou plochu výrobku. Při nadměrném tlaku a opakovaném čištění na malé ploše může dojít k viditelnému vyleštění plochy!
 • Nečistoty nesmějí být čištěny suchým ubrouskem ani hadříkem, nesmějí být použity žádné čistící chemikálie, například savo, líh, aceton apod.
 • Lakované povrchy jsou obecně náchylné na mechanické poškození a je tedy třeba přistupovat k ošetřování povrchu s náležitou opatrností po celou dobu životnosti výrobku PERITO.
 • Posuzování kvality povrchu nástřiku pro venkovní stavební povrchy se hodnotí běžným okem ze vzdálenosti 3 – 5 metrů. Malé pupínky, jemné škrábance, brusné značky, které nejsou zřetelně viditelné, nejsou výrobním nedostatkem a nemohou být předmětem reklamace.
 • U výplní ENTRY jsou frézované drážky „nuty“ lakovány ručně a není možné dosáhnout přesnosti strojového lakování. Objednáním výplně řady ENTRY zákazník potvrzuje, že byl s těmito technickými možnostmi lakování seznámen a nepřesnosti lakování mezi dvěma barvami nebo lakem a dekorační fólií nemohou být následně předmětem reklamace.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Vzhled výplně

Výrobce upozorňuje zákazníka, že dveřní výplně budou dodány s označením výrobce v podobě štítku s logem PERITO, který je umístěn do spodní části výplně a u produktů řady Design do vyfrézovaného prohloubení.

Vzhled výplně, tedy konkrétně barva, kvalita povrchu a skel a celkový pohledový dojem se posuzuje za denního světla, pouhým okem ze vzdálenosti 3 – 5 metrů od dveřní výplně. Eventuální vady, které nejsou z této vzdálenosti rozpoznatelné, nemohou být předmětem reklamace.

Posuzování odstínu fólií dekoru dřeva je prováděno dle oficiálních vzorníků dodavatelů těchto fólií – Renolit, Hornschuh a Cova. Výrobce neodpovídá za rozdíly odstínů mezi jednotlivými foliemi dodavatelů v případě použití rozdílných folií pro rám a křídlo v závislosti na druhu objednané folie pro dveřní výplň (např. Zlatý dub Renolit 2178001 vs. Zlatý dub Hornschuh 436-2036). POZOR – dekorové folie jsou pro profily a dveřní výplně zpracovávány odlišnými technologiemi. Výsledný design dekoru dřeva tak nemusí být naprosto identický. Může docházet k rozdílu v odstínu barvy dekoru dřeva, „natažení“ folie atd.

Při rozdílných materiálech, použitých na 1 výrobku (například lakovaná deska v kombinaci s probarveným PVC) může vlivem dlouhodobého působení povětrnostních podmínek docházet k rozdílným barevným změnám jednotlivých dílů.

Vady, vzniklé během používání výrobku a v průběhu záruční doby, ovlivňující vzhled, či funkčnost výrobku, budou předmětem reklamačního řízení.

Nástřik RAL je proveden dle zadaného čísla RAL a musí se shodovat se vzorníkem RAL K5 CLASSIC POLOMAT. Reklamace neshody odstínu barev dveřní výplně a rámu budou posuzovány dle tohoto vzorníku.

2. Prosklení

Dveřní výplně jsou v základní variantě prosklení vyráběny včetně tepelně izolačního skla a teplého rámečku. Toto sklo je umisťováno přednostně na interiérovou stranu DV, v případě kombinace s vitráží pak na exteriér.

Případné zamlžení vnitřní části prosklení dveřní výplně je považováno za vadu a může být předmětem reklamace.
Při péči o vitrážové prosklení dbejte zvýšené opatrnosti. Poškození, způsobené použitím abrasivních, či agresivních mycích přípravků, případně mechanická poškození, nemohou být předmětem případné reklamace.

Metody zkoušení a posuzování vad izolačních skel se posuzují dle příslušných norem pro sklo ve stavebnictví ČSN EN 572-8

Vady, které mění vzhledovou jakost skla = viditelné vady, např. škrábance – ostré mechanické poškození povrchu skla (mohou být lineární/ protáhlé nebo bodové – viz. ČSN EN 572-8).

Definice tolerancí výroby a vzhledu vitrážových skel
COLORA+CRYSTAL – tolerance překrytí olověné pásky 2 mm
COLORA – bublinky pod barevnou folií vytvářející efekt opravdového skla
COLORA – barevná folie je abstraktní proto obsahuje fleky a šmouhy
CRYSTAL – leptaný povrch fazetovaných kamenů je nepravidelný, můžou se objevit hladké plochy max 1cm2
FUSING – bublinky ve skle jsou běžným jevem při spékání skel
FUSING – bílé (mléčné) sklo, může obsahovat černé tečky způsobené technologií výroby tohoto skla
FUSING – hrany spečených skel nejsou ostré a úplně rovné

Orientace skel při výrobě

Umístění jednotlivých zvolených skel do dithermického, případně trithermického skla podléhá mnoha variantám a kombinacím. Jednotlivé pozice skel jsou vždy uvedeny v objednacím programu PERITO při sestavování prosklení!
V případě trithermu je standardní výběr skel doplněn automaticky o středové sklo optiwait (clear vision).

Posuzování osy souměrnosti ornamentního skla dle ČSN EN572-5 z ledna 2013

Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – část 5: Sklo vzorované

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 572-5:2013. Evropská norma EN 572-5:2013 má status české technické normy

Výbor z normy:

4.2.2 Tolerance

Tolerance, t, viz. obrázek jmenovitých rozměrů délky, H, a šířky, B, závisí na tloušťce skla a pro sklo 4 mm činí tolerance 3 mm.

Záručné podmienky
Obrázek 1 – stanovení délky, šířky a pravoúhlosti

5.2.1.2 Vady vzoru

Vztažný prvek, například přímka nebo přímá hrana se umístí na sklo tak, jak je uvedeno na obrázku. Změří se odchylka x vzoru vůči vztažnému prvku.

Záručné podmienky

5.3.3.

Odchylka vzoru x viz. obrázky, nesmí překročit 12 mm na metr.

Prasknutí skla dveřní výplně

Sklo patří mezi křehké materiály, u kterých nedochází k plastické deformaci. Po překročení meze odolnosti okamžitě praská. Praskání je způsobeno působením mechanického a tepelného pnutí na sklo, které překračuje hodnotu přípustnou pro daný formát a je závislé na velikosti plochy skla, použitých typech ornamentních skel atd.. Znamená to, že pokud bylo dané sklo dodáno zákazníkovi v celku a k prasknutí skla došlo během používání skla, důvody prasknutí je třeba hledat ve faktorech, které působily na sklo v okamžiku jeho prasknutí (náraz působením průvanu, mechanické poškození úderem apod.). Současné metody výroby skla umožňují udržet vnitřní napětí skla na nízké, kontrolované úrovni. Případné vady vyplývající z nevhodného vnitřního pnutí by se tak projevily během úkonů spojených s výrobou izolačních dvojskel (trojskel) a při následné výrobě dveřní výplně. Prasknutí skla tedy nemůže být samovolné a vzhledem ke všem výše uvedeným faktům nemůže být předmětem případné uznatelné reklamace.

3. Deformace dveřní výplně

Prohnutí dveřního panelu, resp. vstupních dveří, vlivem rozdílné tepelné roztažnosti použitých materiálů nezadává důvod k reklamaci, pokud je zachována funkčnost výrobku ve vztahu k deklarovaným parametrům dle ČSN EN 14 351-1, uvedených v Prohlášení o vlastnostech nebo uvedených na štítku CE.

Povrchové desky podléhají délkové roztažnosti vlivem změny teplot okolního prostředí. Tuto vlastnost není možné výrobcem ovlivnit. Vzhledem k těmto vlastnostem dochází vlivem střídání povětrnostních vlivů (teplo a zima) k roztažnosti a pnutí materiálu, které se mohou projevit nejčastěji jako prohnutí či kroucení dveřní výplně. Tento jev nelze eliminovat a ani se nedoporučuje ho nějak výrazněji omezovat, mohlo by pak dojít k prasknutí svrchní pohledové desky
(platí pro plast). Velký vliv na prohnutí výplně má i samotné zpracování křídla, do kterého je výplň osazena. Výplně nejsou při své dilataci samy o sobě pří vypínání křídla schopny vyhovět stejným nárokům jako izolační dvojsklo. Při dodržení montážních podmínek, především ponechání dilatačních mezer pro rozpínání výplně, neovlivňují výše zmíněné deformace funkci ani vzhled dveřní výplně . Z výše zmíněných důvodů nemůže být prohnutí výplně posuzováno jako reklamační nárok.

Dle dostupnosti v jednotlivých sortimentních řadách doporučujeme od tloušťky 36 mm zvolení jádra P, které obsahuje dilatační vrstvu a napomáhá k eliminaci efektu bimetalu.

4. Rozměr dveřní výplně

Ořez na míru je prováděn s tolerancí +/- 2 mm dle osy souměrnosti, není-li v objednávce uvedeno jinak. Každý výrobek má v programu PERITO uveden maximální povolený ořez. Pokud je maximální ořez překročen, není na tento výrobek poskytována záruka na rozlepení! Tloušťka dveřní výplně podléhá toleranci +/- 1 mm.

Proč s PERITEM

Záručné podmienky

29+

let zkušeností

Záručné podmienky

250 000+

spokojených zákazníků

Záručné podmienky

200+

modelů dveří

Záručné podmienky

300+

dekorativních možností

Záručné podmienky

500+

spolupracujících partnerů